KOM TOT MIJ EN IK ZAL U RUST GEVEN

KOM TOT MIJ EN IK ZAL U RUST GEVEN

Toen de Heer Jezus op aarde was, sprak Hij vaak dit ene uitnodigende woord: “Kom”. “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven”(Mt. 11:28). “Laat de kinderen bij Mij komen...want van de zodanigen is het koninkrijk van God”(Mc.10:14). “Als iemand dorst heeft, laat hij bij Mij komen en drinken”(Joh. 7:37). De Heer nodigt ons altijd uit om bij Hem te komen voor rust en voor leven.

Genadig vraagt de Heer ons niet alleen van harte te komen, maar ook wij hebben een wanhopige behoefte om tot Hem te komen door de zware lasten die we dragen. We leven in een uniek tijdperk van bezorgdheid; angst voor natuurrampen, angst voor ziekten en pandemieën en de daaruit voortvloeiende chaos, angst voor de dreiging van terrorisme en angst voor de onzekere economie. We vragen ons af of we onze baan zullen behouden. We vragen ons af of er genoeg voedsel en medicijnen zullen zijn. We vragen ons af in wat voor wereld onze kinderen zullen opgroeien. We moeten tot Christus komen om van zoveel lasten en zorgen bevrijd te worden!

Ook hebben we een wanhopige behoefte om tot Hem te komen door het probleem van de zonde. We beseffen in ons geweten dat er een heilige God in dit universum is en dat we oprecht en etisch moeten leven. Maar we hebben een probleem; we kunnen het niet. We hebben allemaal talloze keren tegen God en tegen mensen gezondigd. Dus hoe kunnen we tot Christus komen? Wat vereist Jezus van ons zodat wij tot Hem kunnen komen?

In één woord: niets! Jezus vereist absoluut niets van ons, omdat Hij al een volledige voorziening heeft bewerkt om tot Hem te komen. De Bijbel zegt: “Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen neerkomen” (Js. 53:6). Wij hoeven niet langer de straf voor onze zonden te dragen omdat Hij Zijn bloed vergoten heeft en alles in onze plaats heeft gedragen. Hij heeft de schuld betaald; wanneer we tot Hem komen kunnen we er zeker van zijn dat onze zonden vergeven zullen worden. Na Zijn opstanding werd Hij de levengevende Geest (1 Kor. 15:45), om in ons te komen om onze innerlijke vrede en rust te zijn.

De Heer Jezus vraagt ​​niet om goede werken; Hij vraagt ​​niet om een ​​goed karakter; Hij vraagt ​​niet om bewijs van goed gedrag - Hij zegt alleen “kom”. En aan hen die tot Hem komen, geeft Hij een onvoorwaardelijke belofte: "hem die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen" (Johannes 6:37). Het enige wat we nu moeten doen is tot Hem komen. Wat betekent het om tot Hem te komen? Komen is tot de Heer naderen. Komen is Hem aanroepen. Komen is in Hem geloven en Hem ontvangen.

Op dit moment wacht de Heer op jou zoals je bent. Kom met al je zonden. Kom met al je angsten. Kom gewoon zoals je bent. Wacht niet totdat je jezelf verbeterd hebt - die dag zal nooit komen. Jezus is in onze plaats gestorven en heeft met  al onze gebreken afgerekend. Je hoeft niet te wachten - kom gewoon. Als je tot Hem komt, als je in Jezus gelooft, als je je hart opent en als je het naar Hem uitroept, zal Hij je ontvangen. Zijn belofte staat voor altijd vast: “en wie tot Mij komt, zal ik geenszins uitwerpen”. Kom gewoon.

"Heer Jezus, ik belijd dat ik zondig ben. Ik belijd dat ik angst en twijfels heb, maar ik kom nu tot U. Ik vraag U om mij te reinigen van mijn zonden met Uw kostbare bloed en ik geloof Uw belofte dat U mij niet zult verwerpen. Ik kom tot U zoals ik ben, door Uw woord weet ik dat U mij zult ontvangen. Ik vraag U om in mij te komen wonen. Heer Jezus, ik kom gewoon tot U zodat U mijn rust kunt zijn."

Voor meer informatie en/of gratis christelijke lectuur:
https://www.rhemabooks.org/nl/home/


Met anderen delen