Kan lehkhabute min lo hlutsak avângin kan lawm e. Coronavirus (COVID-19) hripui leng avângin tûn hunah hian, dâka thawn chhuahna lam khar rih niin ebook download tûr chauh kan nei a. Ebook te i download tawha, mahse a bu-a dawn i duh tho a nih chuan a theih hunah kan rawn thawn ang che, a nih loh pawhin a bu-a a awm hma i nghak duh a nih chuan, thla rei lotê hnuah kan website hi i lo check dâwn nia.

Ka Hnênah lo Kal ula, Chawlhna ka Pe ang che u

Ka Hnênah lo Kal ula, Chawlhna ka Pe ang che u

Lal Isua he leia a awm lai khân, he sâwmna ṭawngkam pakhat: Lo kal rawh, tih hi a hmang fo va. “Nangni thawkrim leh phurrit phur zawng zawngte u, ka hnênah lo kal ula, chawlhna ka pe ang che u,” (Matt. 11:28). “Naupang tête ka hnêna rawn kaltîr ula … Pathian lalram chu hetiang mite ta a ni si a.” (Mk. 10:14) “Tupawh a tui a hâl chuan, ka hnênah lo kal sela, in rawh se,” (Joh 7:37) tih te. Lalpa chuan chawlhna leh nunna atâna ama hnêna kal tûrin englai pawhin min sâwm reng a ni.

Ama lamah, Lalpan khawngaihnaa khatin a hnêna kal tûrin min sâwm chauh a ni lo va; keini lamah, kan thawhrimna hnuaia phurrit tak kan phurh avâng hian, a hnêna kal hi kan mamawh êm êm bawk a. Tûna kan hun tawn hi lungkhamna khat hunpui a ni a—lei lunga chhiatna vânga lungkhamna, natna leh hripui lêng leh chumi avânga buaina lungkhamna te, rawlrâla chêtna vânga hlauhna te leh ei leh bar kawnga lungkhamna ten min tuam vêl a. Hna thawk tûra chhawr zui kan ni ang em tih kan ngaihtuah a. Ei tûr leh damdawi mamawh tâwk kan nei ang tih kan ngaihtuah bawk a. Eng ang khawvêl nge kan fate hian an rochun dâwn tih thlengin kan ngaihtuah a ni. Aw, kan lo kal a, phurrit leh lungkhamna tam tak laka chhâwka awm kan va mamawh tehlul êm!

Sual harsatna kan neih avâng pawhin kan lo kal a ngai bawk a. Kan chhia leh ṭha hriatnaah chuan he thilsiam pumpuiah hian Pathian thianghlim a awm tih leh, dik leh fel taka kan nun a ngai tih kan hria a. Nimahsela harsatna kan nei—kan thei si lo a ni. Kan zain Pathian lakah kan sual a, mihring lakah vawi chhiarsen loh kan sual bawk a. Chutiang chuan engtin nge kan lo kal theih ang? Lo kal tûr chuan Isuan kan lakah eng nge a phût?

Dik taka sawi chuan—engmah a phût lo! Isuan engmah phût a nei lo, a chhan chu kan kal theihna tûrin Aman engkim a peih tawh zâwk a ni. Bible chuan, “Kan zain berâm angin kan vâk bo va, mahni kawng kawngah kan pêng ṭheuh va, Lalpa chuan ani (Isua) chungah chuan kan zaa khawlohna chu a nghat ta a,” (Isa. 53:6) tiin a sawi a. Kan lakah engmah phût a awm lo, a chhan chu kan sualte hremna chu Aman a vaia a phurh tawh vâng a ni. Kan sualte hremna chu kan tawrh a ngai tawh lo, a chhan chu Isuan ama thisen ngei chhuahin, kan tân a phur zo vek tawh a ni! Bâ chu a pe tla a, chutichuan kan lo kal chuan, kan sualte chu ngaihdam a ni ang tih kan chiang a ni. Chumi hnuah thihna ata kaihthawhin a awm a, nunna-petu Thlarau ah a chang a (1 Kor. 15:45), tichuan kan chhûngah lo lûtin kan chhûng lam muanna leh chawlhna a ni thei ta a ni.

Lal Isuan hna ṭha taka thawk tûrin min ti lo va; nung chang tha tak nei tûr pawhin min ti lo va; hlûtna kan neih finfiahna pawh min dîl hek lo—“Lo kal rawh” tih chauh a sawi a ni. Tin a lo kalte hnênah chuan, “tupawh ka hnêna lo kal chu hnawhchhuahin a awm tawp lo vang” (John 6:37) tiin phût lêt awm lo thutiam a nei bawk. Tûna kan tih tûr zawng chu Ama hnêna kal chauh a ni. Lo kal tih chu eng nge a awmzia? Lo kal tih chu Lalpa lama hip hnaiha awm a ni a. Lo kal tih chu Amah koh a ni a. Lo kal tih chu Amah rin leh Amah dawn a ni.

Tûn hun taka i awm ang ang khân lo kal tûrin Lalpan a nghâk reng che a. Tûna i sualte nên khân lo kal rawh. Tûna i hlauhna nên khân lo kal rawh. I nih ang ang khân lo kal rawh. I ṭhat deuh hun nghâk suh—chu nî chu a lo thleng ngai lo vang. Isua thihna chuan kan tlâkchham tinrêng a phuhru tawh a. Nghah khawmuan a ngai lo—lo kal mai rawh. I lo kal a, Isua i rin a, i thinlung in hawn a, a hnêna i auchhuah chuan, Anin a lo lâwm ang che. A thutiam chu kumkhuain a nghet— "tupawh ka hnêna lo kal chu hnawh chhuahin a awm tawp lo vang.” Lo kal mai rawh.

“Lalpa Isu, misual ka ni tih ka puang e. Hlauhna leh rinhlelhna nasa tak ka nei tih ka puang a, mahse tûnah hian i hnênah ka lo kal e. I thisen thianghlima ka sualte thleng fai tûrin kan ngên che a, min hnawtchhuak tawp lo vang tih i thutiam chu ka ring a. Tichuan ka nih ang angin i hnênah ka lo kal a, min lo lâwm ang tih i thu hmangin ka hria a ni, ka chhûnga lo lût tûrin ka sâwm a che. Lalpa Isu, ka chawlhna i nih theih nân ka lo kal e.”


Midangte share ve rawh le