เรียนรู้วิธีที่คุณสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแจกหนังสือของเรา

มีสามวิธีที่คุณสามารถมีส่วนร่วม. 1.โดยการอธิษฐาน 2.โดยการบริจาค 3.โดยการเข้าร่วมการแจกหนังสือในพื้นที่ของคุณค้นหาวิธีที่คุณสามารถช่วยเผยแพร่คุณค่าของชีวิตคริสเตียนด้วยหนังสือคริสเตียนแจกฟรีเหล่านี้

มีส่วนร่วมโดยการอธิษฐาน

หลายคนมีความปรารถนาที่จะมีส่วนในการแจกหนังสือในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก. ทางเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าคุณสามารถมีส่วนร่วมกับเราด้วยวิธีการต่างๆ .  เราได้แบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็นสามส่วน คือ :การอธิษฐาน, การบริจาค, และการแจกหนังสือ.

หนทางแรกที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถมีส่วนร่วมคือการอธิษฐาน. ในการแจกหนังสือฟรีในภาษาและประเทศต่างๆ นั้น เราได้มีภาพลักษณ์ที่ลึกซึ้งต่อคำอธิษฐานที่เฉพาะเจาะจงเพื่อความรอดของมนุษย์ใน 1ติโมเธียวบทที่ 2.

เหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใด ข้าพเจ้าขอร้องท่านให้วิงวอน, อธิษฐาน, ทูลขอ, และขอบพระคุณสำหรับคนทั้งปวง คือสำหรับบรรดากษัตริย์ และคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูง เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสงบราบรื่นด้วยการอยู่ในธรรมและด้วยความหนักแน่น. การนั้นเป็นการดีและเป็นที่ชอบพระทัยต่อเบื้องพระพักตร์ขององค์พระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ทรงเป็นพระเจ้า ผู้มีพระทัยประสงค์ให้คนทั้งปวงได้รับความรอดและให้รู้จักหลักความจริงอย่างครบถ้วน. 1ตธ.2:1-4


ในที่นี้เรามีข้อสังเกตบางประการคือ:

  • การอธิษฐานมีหลายระดับ ประกอบไปด้วยการวิงวอน, การทูลขอ, และการขอบพระคุณสำหรับคนทั้งหลาย.
  • การอธิษฐานมีเพื่อคน "ทั้งปวง" กระทั่งรวมถึงบรรดากษัตริย์และผู้ปกครองทั้งปวง. เมื่อเราพิจารณาถึงสถานการณ์ของโลกในทุกวันนี้ก็จะเห็นว่านี่คือกุญแจที่จะทำให้พระทัยปรารถนาของพระเจ้าสำเร็จลุล่วงอย่างแน่นอน.
  • พระทัยปรารถนาของพระเจ้ามีสองชั้น: ทรงปรารถนาให้คนทั้งปวงได้รับความรอด, และทรงปรารถนาให้พวกเขารู้จักหลักความจริงอย่างครบถ้วน. การมีส่วนในการอธิษฐานของเราควรจะสะท้อนถึงคำปรารถนาเหล่านี้.
  • การอธิษฐานนี้เป็นการอธิษฐานที่เฉพาะเจาะจง กระทั่งมีการอธิษฐานเพื่อการดำเนินชีวิตที่สงบราบรื่น. เพราะมีเพียงในสถานการณ์เช่นนั้น พระเจ้าจึงจะมีหนทางที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดและนำพวกเขามารู้จักหลักความจริงอย่างครบถ้วน.

ประสบการณ์ของเราได้แสดงให้เห็นว่า หากคนของพระเจ้ากลุ่มหนึ่งมีส่วนในการอธิษฐานเช่นนี้ เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง บรรดาประเด็นต่างๆ เหล่านี้ก็จะสำเร็จเป็นจริง. เราหวังว่าในขณะที่หนังสือได้แพร่กระจายการรู้จักหลักความจริงอย่างครบถ้วนนี้ออกไป จะมีผู้คนมากมายเข้าร่วมการอธิษฐานเช่นนี้.

Rhema เป็นสมาคมไม่หวังผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1982 ที่รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา. ตามประมวลกฎหมายภาษีรายได้ภายในของสหรัฐอเมริกา มาตรา 501 (c)(3) การบริจาคให้ Rhema สามารถนำไปหักภาษีได้. ทาง Rhema มีคณะกรรมการที่คอยควบคุมระบบการเงินและเงินทุน. Rhema มีสำนักงานกว่า 10 ประเทศทั่วโลกซึ่งเข้าร่วมการแจกหนังสือคริสเตียนฟรี.

ทางเรายินดีรับเงินบริจาคทั้งหมดเพื่อใช้ในการแจกพระคัมภีร์และหนังสือคริสเตียน รวมถึงกิจกรรมการเคลื่อนไหวเสริมอื่นๆ เช่น การจัดประชุมพิเศษหรือสัมนาเพื่อช่วยเหลือให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและมีประสบการณ์ต่อหลักความจริงที่อยู่ในพระคัมภีร์.

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆ หรือแพร่กระจายให้กับองค์กรต่างๆ.

จงให้แก่เขา และจะมีให้ท่านด้วย และจะตวงด้วยทะนานเต็มยัดสั่นแน่นพูนล้นเทที่อกของท่าน. เพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยทะนานอันใด ก็จะตวงคืนให้ท่านด้วยทะนานอันนั้น.
ลูกา 6:38

ผู้ที่ได้รับภาระจากองค์พระผู้เป็นเจ้าประสงค์ที่จะบริจาคแก่ Rhema สามารถร่วมบริจาคได้โดย:

มีส่วนร่วมโดยการเป็นอาสาสมัคร

เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไป สั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวก ให้พวกเขารับบัพติศมาเข้าสู่ในพระนามแห่งพระบิดา, พระบุตร, และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้. ดูเถิดเราจะสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายทุกๆ วันจนกว่าจะสิ้นยุคสมัยนี้.
มัดธาย 28:19-20

แต่ท่านทั้งหลายได้รับฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาบนตัวท่าน และท่านจะเป็นพยานบุคคลของเรา ทั้งในกรุงเยรูซาเล็ม, ทั่วมณฑลยูดาย, มณฑลซะมาเรีย, และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก.
กิจการ 1:8

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นตัวแทนแจกหนังสือฟรีในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก กรุณาติดต่อเรา.

ติดต่อเรา

แบ่งปันให้เพื่อน