వివిధ బాషలలో మా పుస్తకములు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

మా పుస్తకములు ఈ బాషలలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. మా సైట్ ను చూచుట కొరకు ఒక బాషను ఎన్నుకొనుడి

ఒక భాషను ఎన్నుకొనుడి

మా లక్ష్యం - ప్రధాన బాషలలో పుస్తకమలును పంపిణి చేయుట

లోతైన రీతిలో ప్రజలు దేవుడిని తెలుసుకొనుటకు సహాయపడుటకుగాను 7 ఉచిత క్రైస్తవ పుస్తకములను అన్ని ప్రధాన బాషలలో అందుబాటులో ఉంచడమే రీమా అభిలషై ఉన్నది. ప్రభువు యొక్క ఆజ్ఞ ప్రకారముగా వాసము చేయబడిన భూమి అంతటికి రాజ్య సువార్తను వ్యాపింపచేయు ఒక గుంపు విశ్వసులమైయున్నాము.