Zistite, ako sa môžete zúčastniť našich distribučných aktivít

Sú tri spôsoby, ako môžete prispieť. Po prvé, modlitbou; po druhé, príspevkom; po tretie tým, že vy sami budete distribuovať bezplatnú literatúru vo vašom okolí.Zistite, ako môžete pomôcť rozširovať hodnotu kresťanského života, pomocou týchto bezplatných kresťanských materiálov.

Účasť modlitbou

Už mnohí ľudia po celom svete vyjadrili túžbu zúčastniť sa na distribúcii vo svojom okolí a požiadali nás o viac informácii v tejto súvislosti. Týmto žiadostiam sa samozrejme veľmi tešíme a pokúsime sa na ne v tejto sekcii odpovedať. Sekciu sme podľa spôsobu účasti na distribúcii rozdelili do troch kategórii: účasť modlitbou, účasť darom a účasť distribúciou.

Prvým a najdôležitejším spôsobom účasti je modlitba. V priebehu distribúcie bezplatnej literatúry v mnohých jazykoch a krajinách sme si uvedomili špecifickú potrebu modlitby za spásu človeka, ktorú nachádzame aj v 2. kapitole prvého listu Timotejovi.

"Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti. Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu." 1Tim 2:1-4

V citovanom úryvku sa spomínajú:

  • Niekoľkonásobné úrovne modlitby, ktoré zahŕňajú prosby, príhovory, ďakovania za všetkých ľudí.
  • Modlitba je nasmerovaná za VŠETKÝCH ľudí, ešte aj za kráľov a vládcov. Keď sa zamýšľame nad svetovou situáciou, s určitosťou môžeme povedať, že viac ako kedykoľvek predtým sú práve takéto modlitby rozhodujúce pre uskutočnenie Božieho zámeru.
  • Boží zámer je dvojitý: aby všetci ľudia boli spasení a aby všetci prišli k plnému poznaniu pravdy. Naša účasť na modlitbe by tiež mala odrážať túto túžbu.
  • Táto modlitba je veľmi špecifická a jasne zameraná, pretože dokonca spomína potrebu tichého a pokojného života. Práve v takej situácii má Boh možnosť spasiť ľudí a priviesť ich k plnému poznaniu pravdy

Naša vlastná skúsenosť nám dokazuje, že ak časť Božieho ľudu bude mať účasť na takejto modlitbe, všetky jej špecifické body sa naplnia v priebehu niekoľkých rokov. Úprimne dúfame, že sa mnohí budú modliť uvedeným spôsobom, zatiaľ čo budú tieto knihy rozširovať plné poznanie pravdy. 

Rhema je neziskové združenie založené v roku 1982 v štáte Washington, v Spojených štátoch. Dary pre Rhemu tvoria podľa – U.S. Internal Revenue code, odsek 501(c)(3) - odpočítateľnú daňovú položku. O finančné hospodárenie spoločnosti Rhema sa stará nezávislá správna rada. Rhema má svoje kancelárie v desiatich krajinách po celom svete, zapojených do distribúcie kresťanskej literatúry.

Vážime si akékoľvek dary. Darované prostriedky sú použité na distribúciu Biblií a kresťanskej literatúry a na zabezpečenie súvisiacich aktivít, akými je organizovanie konferencií a seminárov, ktoré pomáhajú čitateľom porozumieť a prežívať pravdy, ktoré sú v Biblii.

Vaše osobné údaje nebudú nikdy poskytnuté na žiadne komerčné účely, ani nebudú zdieľané s inými organizáciami.

"Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú dajú vám do lona; lebo akou mierou meriate, takou vám bude namerané."
Lukáš 6:38

Tí, ktorí majú bremeno od Pána, aby podporili Rhema distribúciu, môžu adresovať príspevok na nasledovné adresy:

Účasť ponúkaním

"Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Amen."
Matúš 28:19-20

"Ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme."
Skutky 1:8

Ak máte záujem zúčastniť sa na distribúcii bezplatnej literatúry na rôznych miestach celej zeme, prosím, kontaktujte nás.

Kontaktujte nás

Podeľte sa aj s ostatnými