Lees meer over hoe je met ons kan samenwerken in de verspreiding van materialen

Er zijn drie manieren om met ons samen te werken. Ten eerste door gebed; ten tweede door het overmaken van een gift; ten derde door met ons samen te werken in de verspreiding van gratis literatuur in je eigen woonomgeving.Lees hier hoe je kan helpen met de verspreiding van de waarde van het christelijke leven door middel van deze gratis christelijke materialen.

Werk met ons mee door te bidden

Velen hebben aangegeven een verlangen te hebben om deel te hebben aan de verspreiding in hun regio en over de hele wereld. Wij waarderen deze verzoeken voor meer informatie en hopen te reageren met manieren waarop deelgenomen kan worden.Dit onderdeel hebben we in 3 categorieën van deelname verdeeld: door gebed, giften en verspreiding.

De eerste en belangrijkste manier van deelname is gebed. In de voortgang van de verspreiding van gratis boeken in verschillende talen en landen, zijn we in het bijzonder onder de indruk van het gebed voor de behoudenis van alle mensen in 1 Timoteüs 2.

Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis van de waarheid komen

Aandachtspunten:

  • Verschillende niveaus van gebed, inclusief smekingen, voorbeden en dankzegging ten behoeve van alle mensen.
  • Gebed is gericht op ALLE mensen; zelfs koningen en hooggeplaatsten. Als we de huidige wereldsituatie zien, is dit meer dan ooit de sleutel voor het vervullen van Gods verlangen.
  • Gods verlangen is tweeledig: om alle mensen te redden en dat ze tot de volle kennis van de waarheid komen. Onze deelname in gebed moet ook dit verlangen weergeven.
  • Dit soort gebed is zeer specifiek gericht, want het noemt ook de noodzaak van een rustig en stil leven. In zulke omstandigheden heeft God een weg om de mens te redden en te brengen tot de volle kennis van de waarheid.

Door eigen ervaring hebben we gezien dat als een groep van Gods kinderen deel heeft aan dit soort gebed, al deze specifieke punten zullen plaatsvinden gedurende een aantal jaren. Het is onze oprechte hoop dat velen op deze manier zullen bidden terwijl deze boeken ongehinderd de kennis van de waarheid verspreiden.

Rhema is een niet-winstmakende instelling opgericht in 1982 in de staat Washington, Verenigde Staten van Amerika. Bijdragen aan Rhema zijn aftrekbaar van de belastingen volgens Amerikaanse wetgeving. Er bestaat een onafhankelijke raad van bestuur die de financies van Rhema bestuurd. Rhema heeft kantoren in meer dan 10 landen wereldwijd, die zich bezig houden met verspreiding van christelijke literatuur.

Alle giften worden gewaardeerd en worden gebruikt om Bijbels en christelijke literatuur te verspreiden en om bijkomende activiteiten zoals het houden van conferenties en cursussen die de lezers helpen om de waarheden in de Bijbel te begrijpen en te ervaren.

Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden verstrekt worden

Geeft en u zal gegeven worden: een goede gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat , waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden
Lucas 6:38

Zij die een last van de Heer hebben om bij te dragen aan Rhema kunnen op de volgende manieren geven:

Werk met ons mee als vrijwilliger

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.
Matteüs 28:19-20

Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.
Handelingen 1:8

Voor hen die mee willen werken aan de gratis verspreiding van literatuur wereldwijd, neem alstublieft contact met ons op.

Contact

Met anderen delen