ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങള്‍ വിവിധ ഭാഷകളില്‍ ലഭ്യമാണ്

ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങള്‍ ഈ ഭാഷകളില്‍ ലഭ്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്യുവാനായി ഒരു ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ഒരു ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക:

ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം- എല്ലാ പ്രമുഖ ഭാഷകളിലും പുസ്തകങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യുക

എല്ലാവരും ദൈവത്തെ ആഴത്തില്‍ അറിയുവാന്‍ സഹായിക്കുന്ന 7 സൗജന്യ ക്രിസ്തീയ പുസ്തകങ്ങള്‍ എല്ലാ പ്രമുഖ ഭാഷകളിലും ലഭ്യമാക്കുവാന്‍ റീമ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കര്‍ത്താവിന്‍റെ നിയോഗ പ്രകാരം രാജ്യത്തിന്‍റെ സുവിശേഷം സര്‍വ്വ ഭൂമിയിലും വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വിശ്വാസികളാണ്‌ ഞങ്ങള്‍.