Learn How You Can Participate In our Distribution Activities

There are three ways you can participate: first, by your prayer; second, through donations; third, by participating in free literature distribution in your area.Find out how you can help to spread the value of Christian life with these free Christian materials.

Participate by Praying

Daudzi ir izteikuši vēlēšanos piedalīties izplatīšanā savā reģionā un visā pasaulē. Mēs augstu vērtējam lūgumus pēc papildu informācijas un ceram šajā sadaļā atbildēt, kā Jūs varat mums pievienoties. Mēs šo sadaļu esam sadalījuši trīs līdzdalības kategorijās: ar lūgšanām, ziedojumiem un izplatīšanu.
Pirmais un svarīgākais piedalīšanās veids ir piedalīšanās ar lūgšanām. Bezmaksas grāmatu izplatīšanas gaitā dažādās valodās un valstīs, uz mums ir dziļu iespaidu atstājusi īpašā lūgšana par cilvēka izglābšanu, kas atrodama Pirmās vēstules Timotejam otrajā nodaļā.

Vispirms es mudinu tevi izteikt lūgumus, pielūgt, aizlūgt, pateikties par visiem cilvēkiem, par ķēniņiem un visiem, kas augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbijībā un godprātībā. Tas ir labi un atzīstami mūsu Glābēja Dieva priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiktu izglābti un nāktu pie pilnas patiesības atzīšanas. (1Tim 2:1-4)

Šeit varam atzīmēt sekojošo

  • Ir vairāki lūgšanu līmeņi, tostarp lūgumi, aizlūgumi un pateicības cilvēku vārdā.
  • Lūgšana ir vērsta uz VISIEM cilvēkiem, tajā ir ietverti arī ķēniņi un valdnieki. Vērojot situāciju pasaulē šodien, redzam, ka tā vairāk nekā jebkad ir atslēga uz Dieva vēlēšanās piepildīšanos.
  • Dievam ir divas vēlēšanās: lai tiktu izglābti visi cilvēki, un lai tie nāktu pie pilnas šīs patiesības atzīšanas. Mūsu dalībai lūgšanā arī vajadzētu atspoguļot šo vēlēšanos.
  • Šī lūgšana ir ļoti īpaša un un mērķtiecīga, jo tā pat piemin vajadzību pēc mierīgas un klusas dzīves. Tādā situācijā Dievam ir iespēja izglābt cilvēkus un vest tos pie pilnas šīs patiesības atzīšanas.

Mūsu pašu pieredze rāda, ka tad, ja grupa Dieva cilvēku piedalās tādā lūgšanā vairāku gadu garumā, visi šie lūgumi piepildās. No sirds ceram, ka daudzi varbūt lūgsies tādā veidā, jo šīs grāmatas bez maksas izplata pilnu šīs patiesības atzīšanu.

Rhema ir bezpeļņas korporācija, kas dibināta Amerikas Savienotajās Valstīs, Vašingtonas štatā 1982. gadā. Nodokļu atvilkumi no ziedojumiem korporācijai Rhema tiek ieturēti saskaņā ar ASV Iekšējo ienākumu kodeksa 501(c)(3) nodaļu. Rhema finanses pārvalda neatkarīga direktoru padome. Rhema biroji ir vairāk nekā 10 valstīs visā pasaulē, un tie nodarbojas ar kristīgās literatūras izplatīšanu.

Visi ziedojumi tiek pieņemti ar pateicību un augsti vērtēti, un tie tiek izlietoti Bībeles un kristīgās literatūras izplatīšanai, kā arī palīgpasākumiem, piemēram, konferenču un semināru rīkošanai, kas palīdz lasītājiem izprast un pieredzēt Bībeles patiesības.

Dodiet, un jums tiks dots: pilnu mēru, saspaidītu, sakratītu un pāri plūstošu dos jums klēpī. Jo ar kādu mēru jūs mērāt, tā arī jums mērīs.
Lūkas ev. 6:38

Tie, kam Tas Kungs ir uzlicis nastu ziedot Rhema, var ziedot šādos veidos:

Participate by Volunteering

Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā,tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un, lūk, Es esmu pie jums ik dienas līdz laiku galam.
Mateja ev. 28:19-20

Bet jūs saņemsit spēku, kad Svētais Gars nāks pār jums, un jūs būsit Mani liecinieki gan Jeruzalemē un visā Jūdejā, gan Samarijā un līdz pat zemes malai.
Apustuļu darbi 1:8

Tos, kas vēlētos piedalīties bezmaksas literatūras izplatīšanā dažādās pasaules daļās, lūdzam sazinieties ar mums.

kontakti

Dalīties ar citiem